Ogólne zasady i warunki

 

Artykuł 1 – Definicje

W niniejszym regulaminie zdefiniowane są następujące pojęcia:

Umowa na odległość: umowa, na mocy której konsument nabywa produkty, treści cyfrowe lub usługi w związku z umową zawieraną na odległość, a te produkty, treści cyfrowe lub usługi są dostarczane przez przedsiębiorcę lub przez osobę trzecią na podstawie umowy między tą osobą trzecią a przedsiębiorcą;
Okres prolongaty: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
Konsument: osoba fizyczna, która nie działa w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową;
Dzień: dzień kalendarzowy;
Treści cyfrowe: dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej, na przykład wideo, audio, aplikacje, gry cyfrowe i wszelkie inne oprogramowanie; usługi umożliwiające tworzenie, przetwarzanie lub przechowywanie danych w formie cyfrowej, gdy dane te są dostarczane przez konsumenta; usługi umożliwiające udostępnianie danych i wszelkie inne interakcje z danymi w formie cyfrowej dostarczanymi przez innych użytkowników usługi;
Trwały nośnik: każde narzędzie – w tym poczta elektroniczna – które umożliwia konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji skierowanych do niego osobiście, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi w przyszłości lub ich wykorzystanie przez okres dostosowany do celu, w jakim informacje są przeznaczone, oraz umożliwiający odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w ciągu 14-dniowego okresu ochłodzenia;
Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, która oferuje konsumentom na odległość produkty, (dostęp do) treści cyfrowe i/lub usługi;
Umowa na odległość: umowa, która jest zawierana między przedsiębiorcą a konsumentem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży na odległość produktów, treści cyfrowych i/lub usług, na mocy której do czasu zawarcia umowy następuje wyłączne lub częściowe wykorzystanie jednej lub więcej technik komunikacji na odległość
Technika porozumiewania się na odległość: środki, które mogą być wykorzystane do zawarcia umowy, bez konieczności jednoczesnego przebywania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu.

 

Artykuł 2 – Tożsamość przedsiębiorcy
SocialGram
Stalpaert van de wielestraat 12, 5344VR, Oss, Holandia
Adres e-mail: info@instaly.nl
Numer rejestracyjny: 81700504

 

Artykuł 3 – Zastosowanie

Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty złożonej przez przedsiębiorcę oraz do każdej umowy zawieranej na odległość między przedsiębiorcą a konsumentem.
Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszych ogólnych warunków zostanie udostępniony konsumentowi. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przedsiębiorca wskaże przed zawarciem umowy na odległość, w jaki sposób można zapoznać się z ogólnymi warunkami w lokalu przedsiębiorcy oraz że zostaną one przesłane konsumentowi bezpłatnie w najbliższym możliwym terminie, na jego żądanie.
Jeżeli umowa na odległość zawierana jest drogą elektroniczną, to wbrew postanowieniom poprzedniego ustępu, a przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków może zostać udostępniony konsumentowi w formie elektronicznej w taki sposób, aby konsument mógł go łatwo zapisać na trwałym nośniku danych. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, gdzie można zapoznać się z ogólnymi warunkami w formie elektronicznej oraz że zostaną one przesłane konsumentowi bezpłatnie, na jego żądanie, w formie elektronicznej lub w inny sposób.
W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków obowiązują szczególne warunki dotyczące produktów lub usług, akapit drugi i trzeci stosuje się analogicznie, a w przypadku sprzecznych warunków konsument może zawsze powołać się na obowiązujące postanowienie, które jest dla niego najkorzystniejsze.

 

Artykuł 4 – Wyłączność dostaw dla konsumentów

Przedsiębiorca oferuje swoje usługi wyłącznie konsumentom (patrz definicja “konsumenta” w art. 1). Dostarczanie do firm, specjalistów i influencerów nie jest już dozwolone. Przed przyjęciem oferty przez konsumenta oświadcza on, że nie jest influencerem ani firmą. Jeśli okaże się, że tak, to przedsiębiorca nie będzie realizował zamówienia.

 

Artykuł 5 – Oferta

Jeśli oferta ma ograniczony czas trwania lub jest uzależniona od warunków, zostanie to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów, treści cyfrowych i/lub usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby konsument mógł właściwie ocenić ofertę. Jeśli przedsiębiorca wykorzystuje zdjęcia, to są one prawdziwym odzwierciedleniem oferowanych produktów, usług i/lub treści cyfrowych. Oczywiste omyłki lub oczywiste błędy w ofercie nie wiążą przedsiębiorcy.
Każda oferta zawiera takie informacje, aby dla konsumenta było jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty.

 

Artykuł 6 – Umowa

Umowa zostaje zawarta, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, w momencie przyjęcia przez konsumenta oferty i spełnienia określonych w niej warunków.
Jeżeli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie elektronicznego przyjęcia oferty. Dopóki odbiór ten nie zostanie potwierdzony przez przedsiębiorcę, konsument może rozwiązać umowę.
Jeżeli umowa jest tworzona drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony elektronicznego przekazu danych oraz zapewni bezpieczne środowisko internetowe. Jeśli konsument ma możliwość płacenia elektronicznego, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa.
Przedsiębiorca może w ramach prawnych – poinformować, czy konsument może wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także o wszystkich tych faktach i czynnikach, które są ważne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego badania przedsiębiorca ma uzasadnione powody, aby nie zawrzeć umowy, jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia lub wniosku albo dołączenia szczególnych warunków realizacji.
Przedsiębiorca najpóźniej z chwilą dostarczenia konsumentowi produktu, usługi lub treści cyfrowych, następujące informacje w formie pisemnej lub w taki sposób, aby konsument w dostępny sposób mógł je zapisać na trwałym nośniku, prześle:
Adres wizytowy placówki gospodarczej Przedsiębiorcy, w której Konsument może składać reklamacje;
warunki, na jakich oraz sposób, w jaki Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, lub wyraźne oświadczenie dotyczące wyłączenia prawa odstąpienia od umowy;
informacje o gwarancjach i istniejącym serwisie po zakupie;
cenę, w tym wszystkie podatki, produktu, usługi lub treści cyfrowych; w stosownych przypadkach koszty dostawy; oraz sposób płatności, dostawy lub wykonania umowy zawartej na odległość.

 

Artykuł 7 – Okres karencji i prawo do odstąpienia od umowy

Ze względu na charakter usługi, polegającej na wytwarzaniu i bezpośrednim dostarczaniu polubień i followersów na Instagramie, wyłączone są okresy ochłodzenia oraz prawo konsumenta do odstąpienia od umowy. Zawierając umowę z przedsiębiorcą, konsument wyraźnie zaznaczył

wyrazić zgodę na niezwłoczne wykonanie usługi, a więc przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
utracić prawo do odstąpienia od umowy z chwilą całkowitego jej wykonania przez przedsiębiorcę.

Artykuł 8 – Cena

W okresie ważności wymienionym w ofercie ceny oferowanych produktów i/lub usług nie ulegną podwyższeniu, za wyjątkiem zmian cen wynikających ze zmiany stawek podatku VAT.
W przeciwieństwie do poprzedniego punktu, przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu, po cenach zmiennych. Ten związek z wahaniami i faktem, że wszelkie wymienione ceny są cenami zalecanymi, będzie wspomniany przy ofercie.
Wzrost cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy wynika z przepisów ustawowych lub postanowień.
Podwyższenie cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy przedsiębiorca to zastrzegł i:
wynikają one z przepisów ustawowych lub postanowień; lub
konsument jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w dniu wejścia w życie podwyżki cen.
Ceny wymienione w ofercie produktów lub usług nie zawierają podatku VAT.

 

Artykuł 9 – Umowa o wykonanie i gwarancja dodatkowa

Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami podanymi w ofercie, uzasadnionymi wymaganiami dotyczącymi niezawodności i/lub możliwości obsługi oraz przepisami ustawowymi i/lub przepisami rządowymi obowiązującymi w dniu zawarcia umowy. Jeśli zostanie to uzgodnione, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do innego niż normalne użytkowania.
Dodatkowa gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, jego dostawcę, producenta lub importera nigdy nie ogranicza uprawnień i roszczeń prawnych, których konsument na podstawie umowy może dochodzić od przedsiębiorcy, jeżeli ten nie wywiązał się ze swojej części umowy.
Przez gwarancję dodatkową rozumie się każde zobowiązanie przedsiębiorcy, jego dostawcy, importera lub producenta, w którym przyznaje on konsumentowi pewne prawa lub roszczenia wykraczające poza to, do czego jest prawnie zobowiązany, na wypadek gdyby nie wywiązał się ze swojej części umowy.

 

Artykuł 10 – Dostawa i wykonanie

Przedsiębiorca dołoży najwyższej staranności przy przyjmowaniu i realizacji zamówień produktów oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług.
Miejscem dostawy jest konto konsumenta na Instagramie.
Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 4 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, przedsiębiorca będzie realizował przyjęte zamówienia w dogodnym czasie, ale co najmniej w ciągu 30 dni, chyba że uzgodniono inny termin dostawy. Jeżeli dostawa została opóźniona, lub jeżeli zamówienie nie może być zrealizowane lub może być zrealizowane tylko częściowo, konsument zostanie o tym poinformowany w ciągu 30 dni od złożenia zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo do bezpłatnego rozwiązania umowy oraz prawo do ewentualnego odszkodowania.
Po rozwiązaniu zgodnie z poprzednim ustępem, przedsiębiorca niezwłocznie zwróci kwotę wpłaconą przez konsumenta.
Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostarczenia ich konsumentowi lub wcześniej wyznaczonemu i zgłoszonemu przedstawicielowi przedsiębiorcy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

 

Artykuł 11 – Płatność

O ile nie zostało to inaczej określone w umowie lub warunkach dodatkowych, kwoty należne od konsumenta powinny być zapłacone w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. W przypadku umowy o świadczenie usługi termin ten liczy się od dnia następnego po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenia zawarcia umowy.
Przy sprzedaży produktów konsumentom, konsument nigdy nie może być zobowiązany do zapłaty więcej niż 50% z góry w ogólnych warunkach. W przypadku ustalenia zaliczki, konsument nie może powoływać się na żadne prawa dotyczące realizacji danego zamówienia lub usługi (usług) przed wpłatą ustalonej zaliczki.
Konsument ma obowiązek nieścisłości w dostarczonych danych lub określonej płatności niezwłocznie zgłosić przedsiębiorcy.
Jeżeli konsument nie wywiąże się w terminie ze swojego zobowiązania (zobowiązań) płatniczego, to po zawiadomieniu go przez przedsiębiorcę o opóźnieniu w zapłacie i wyznaczeniu przez przedsiębiorcę konsumentowi terminu 14 dni na wywiązanie się ze zobowiązań płatniczych, po braku zapłaty w tym 14-dniowym terminie, będzie on winien odsetki ustawowe od należnej kwoty, a przedsiębiorca ma prawo do naliczenia pozasądowych kosztów windykacji. Te koszty windykacji wynoszą maksymalnie: 15% od kwot zaległych do 2500 euro; 10% od kolejnych 2500 euro; i 5% od kolejnych 5000 euro, przy czym minimalna kwota wynosi 40 euro. Właściciel może odstąpić od kwot i procentów określonych w niniejszym artykule na korzyść konsumenta.

 

Artykuł 12 – Procedura składania skarg

Przedsiębiorca posiada dostatecznie upublicznioną procedurę reklamacyjną i rozpatruje reklamację zgodnie z tą procedurą.
Reklamacje dotyczące realizacji umowy muszą być w pełni i jasno opisane i złożone przedsiębiorcy w rozsądnym terminie po stwierdzeniu przez konsumenta wad.
Odpowiedzi na reklamacje złożone do przedsiębiorcy będą udzielane w terminie 14 dni, liczonych od daty ich otrzymania. Jeżeli reklamacja wymaga przewidywalnie dłuższego czasu rozpatrywania, przedsiębiorca udzieli odpowiedzi w terminie 14 dni z informacją o jej otrzymaniu i wskazaniem, kiedy konsument może spodziewać się bardziej szczegółowej odpowiedzi.
Konsument powinien dać przedsiębiorcy co najmniej cztery tygodnie na rozstrzygnięcie reklamacji we wzajemnych konsultacjach. Po tym okresie powstaje spór, który podlega procedurze rozstrzygania sporów.

 

Artykuł 13 – Odpowiedzialność

Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Instagramu, takie jak m.in. usuwanie postów konsumenta przez Instagram.

 

Artykuł 14 – Jednostronna zmiana

Przedsiębiorca może w każdej chwili jednostronnie zmienić niniejsze warunki. Na dole regulaminu będzie podana data ostatniej zmiany.

 

Artykuł 15 – Spory

Umowy pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, do których odnoszą się niniejsze ogólne warunki, podlegają wyłącznie prawu Wielkiej Brytanii.
Niniejszy regulamin został ostatnio zmieniony 28 kwietnia 2021 roku.

Welkom bij